Verkenning nieuwe vakinstelling kleinschalig specialistisch onderwijs

door: Marco Florijn

In de visiebrief ‘Ruim baan voor vakmanschap’ heeft de minister van OCW aangekondigd te onderzoeken of er een speciale vakinstelling voor kleinschalig specialistisch beroepsonderwijs moet komen.

Kleinschalige, specialistische mbo-opleidingen met een goed arbeidsmarktperspectief vragen namelijk specifieke aandacht. Het gaat hier om specialistische opleidingen die dreigen te verdwijnen of maar net het hoofd boven water houden als gevolg van kleine studentenaantallen en/of versnippering van het opleidingsaanbod.

Daarom heeft de minister mij (Marco Florijn) gevraagd om als onafhankelijk onderzoeker vóór 1 januari 2015 een uitspraak te doen over de (financiële) haalbaarheid en het draagvlak voor een vakinstelling voor kleinschalige specialistische mbo-opleidingen.

De minister heeft gevraagd om de volgende aspecten mee te nemen in het advies:

 • Afbakening
  Welke opleidingen moeten deel uitmaken van de eventuele vakinstelling voor kleine unieke opleidingen en waarom?
 • Draagvlak
  Zijn mbo-instellingen bereid om de kleine unieke opleidingen uit hun opleidingsportfolio over te dragen aan een mogelijke nieuwe vakinstelling?
 • Onderwijskwaliteit en macrodoelmatigheid
  Vraag is welk effect een overdracht van kleine unieke opleidingen naar een nieuwe vakinstelling heeft op de onderwijskwaliteit, de toegankelijkheid, de macrodoelmatigheid en de herkenbaarheid voor studenten en het bedrijfsleven. En in het verlengde hiervan: hoe verhoudt het opleidingsaanbod van een eventuele nieuwe vakinstelling zich tot het opleidingsaanbod van de huidige vakinstellingen, roc’s en aoc’s?
 • Vorm en financiële haalbaarheid
  Een uitspraak over de (financiële) haalbaarheid van een zelfstandige vakinstelling voor kleine unieke opleidingen. Daarbij is mij gevraagd om meerdere mogelijkheden voor de vakinstelling te verkennen: uni-locatie versus multi-locatie.
 • Heroriëntatie wettelijke taken Kenniscentra
  De huidige WEB (wet eduactie en beroepsonderwijs) bevat een artikel (9.1.5. tweede lid) waarin is bepaald dat het bevoegd gezag van een mbo-instelling taken en bevoegdheden kan opdragen aan een kenniscentrum (mandaat). Drie mbo-instellingen hebben de verzorging van opleidingen opgedragen aan het kenniscentrum SVGB. Met het wet betreffende de overgang van de wettelijke taken van de kenniscentra naar de SBB wordt deze bepaling geschrapt. Deze opleidingen verdienen specifieke aandacht in de verkenning.
 • Alternatieven
  Een beschrijving van mogelijke alternatieven om het kleinschalig specialistisch mbo voor de toekomst te behouden (bijvoorbeeld via een mbo-samenwerkingsschool). Ook de voorlopige inzichten uit de pilots van SBB en SOS Vakmanschap naar kleinschalige, unieke opleidingen zouden hierbij moeten worden betrokken.

Werkwijze

Om een afgewogen beeld te krijgen van het vraagstuk maak ik momenteel een ronde langs meerdere partijen. Afgelopen weken heb ik gesproken met:

 • SVGB en DHTA (mevr. Doest en dhr. Koole)
 • MBO Amersfoort (mevr. Eerdmans)
 • Dhr. van Meenen (D66)
 • Dhr. Barenburg (KPMG)
 • VNO-NCW/MKB Nederland (mevr. van Erp)
 • Koning Willem College Den Bosch (mevr. Noorddijk)
 • STC Rotterdam (mevr. Jansen)
 • Deltion College Zwolle (dhr. Otto)
 • Sint Lucas Eindhoven (dhr. Rabelink)
 • Zadkine Rotterdam (mevr. van den Berg)
 • SOS Vakmanschap Event 2014
 • ROC Ter AA Helmond
 • AOC de Groene Welle Zwolle
 • ROC van Twente
Omdat ik ben gevraagd om vóór 1 januari 2015 mijn advies op te leveren ben ik helaas niet in staat om alle belanghebbenden individueel te spreken. Wel hecht ik er grote waarde dat iedereen de kans krijgt om te reageren op een concept van mijn advies.

Uw naam

Uw email

Uw bericht

Contact

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Eeuwout Bauer via e.h.bauer@minocw.nl
Ellen Wisse via e.m.wisse@minocw.nl